Responsive image
ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกัน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสามารถส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัครได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ข่าว : News_20210531_4668.pdf
Admin   31 พฤษภาคม 2564