Responsive image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการขยะรูปแบบเดิม ของต.บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดการขยะของครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน การจัดการขยะในแต่ละประเภทในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นการจัดการขยะตามความเข้าใจของชุมชน โดยแสดงตามรายละเอียดไฟล์แนบ

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200709_3851.docx
Admin   17 ตุลาคม 2561