Responsive image
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้สูงอายุ หมู่ 10 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ และผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 ผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดปางต้นผึ้ง ผู้นำระดับท้องที่ เครือข่ายระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และภาควิชาการ คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. กลุ่มนักเรียน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานชมรม นักเรียนวัยใส ใส่ใจปัญหาขยะ และนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย ผู้บริหารโรงเรียนวัดแม่เฉย คุณครูโรงเรียนวัดแม่เฉย (คุณครูผู้ดูแลการดำเนินงานของชมรม) ผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และภาควิชาการ คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยแสดงรายละเอียดตามไฟล์แนบ

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200709_2694.docx
Admin   18 ตุลาคม 2561