Responsive image
KM เรื่องเล่าการวิจัยเรื่องระบบการรับรองและการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ ของทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ระยะเวลา 3 ปี สำหรับการทำวิจัยแบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งปีที่ 1 เป็นการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ต้องการทราบถึงช่องทางการกระจายทุเรียนหลงลับแลว่ามีเส้นทางเดินตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางที่จุดได้บ้าง อ่านเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200710_9190.docx
Admin   2 กุมภาพันธ์ 2563