Responsive image
KM การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

งานวิจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่งานแรกของคณาจารย์สาขาการบัญชีที่ได้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่หากเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่คณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการศาสตร์จากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มาเป็นผู้ร่วมวิจัยและคอยให้คำแนะนำในการทำวิจัยเชิงพื้นที่จากประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่มาก่อน อ่านต่อคลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200722_9528.docx
Admin   11 พฤศจิกายน 2562