Responsive image
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเราหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม มีภาระกิจดังต่อไปนี้
๑. ออกแบบระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่เอื้อต่อการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และงานบริการวิชาการที่ชัดเจนและสามารถตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓. เชื่อมประสานงานวิจัยและการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับศักยภาพนักวิจัยทั้งในและนอกคณะ การเชื่อมโยงชุดโจทย์วิจัย แหล่งทุน ชุมชน และการบูรณการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น
๖. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะและการนำไปใช้ประโยชน์
๗. สรุปรายงานประจำปี ทบทวนและจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดงานวิจัยของคณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของนักวิจัยในคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง และมีการใช้ผลปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง

งานวารสารวิชาการ
๑. วางแผนเพื่อกำหนดแนวทาง แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการที่เกี่ยวข้องกับวารสารวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
๒. ประสานงานกับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่ปรึกษา คณบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าของบทความ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งภายในประเทศ และจัดทำวารสารทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
๓. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ควบคุมการพิมพ์เอกสาร กำกับการจัดส่ง ติดตามเอกสารการจัดระบบเก็บเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสาร เล่มวารสาร งานรวบรวมข้อมูล การทำสถิติการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวารสารวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการทำงาน สังเคราะห์ขั้นตอน หรือทำวิจัย เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการและจัดทำคู่มือวารสารทางวิชาการ
๕. ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการตอบคำถาม การดำเนินงานจัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานข้อมูลให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บรรณาธิการวารสารมอบหมาย
๖. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประสานงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการของคณะ

งานด้านงานพันธกิจสัมพันธ์
๑. ออกแบบระบบ กลไกงานพันธกิจสัมพันธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. จัดทำแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันตามศาสตร์พระราชา
หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์
๓. จัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา
๔. จัดกิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์และประสานงานหลักสูตรคณะ หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสถาบัน
๖. สรุปรายงานประจำปี ทบทวนและจัดการความรู้งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด องค์ความรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุตามแผน

งานระบบสารสนเทศหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
๑. จัดทำข้อมูลข่าวสาร ทำที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลการดำเนินงานวิจัย
๒. พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรภายในหน่วยงานในการใช้งานฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย ของคณะ

Admin