Responsive image
Login Register

ข่าวทุนวิจัย อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการพิจารณานักวิจัยหรือนักสร้างสรรค์ นักบริการวิชาการ และนักบริหารจัดการงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องผลการพิจารณานักวิจัยหรือนักสร้างสรรค์ นักบริการวิชาการ และนักบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย  รายละเอียด...คลิก

21 มิถุนายน 2564
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เปิดรับผลงานถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  รายละเอียด...คลิก

18 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) Crowdfunding แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเลนเนี่ยม ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564  รายละเอียด...คลิก

16 มิถุนายน 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ สป.อว.

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2565สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564  รายละเอียด...คลิก

1 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกัน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสามารถส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัครได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  รายละเอียด...คลิก

31 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2564

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูนปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564  รายละเอียด...คลิก

31 พฤษภาคม 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการ Flagship

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship 2563 รอบที่ 2 อแผนงานสำคัญ การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5) โทรศัพท์ 02-470-7961-63 อีเมล : pmu.b@nxpo.or.th https://www.nxpo.or.th/B/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-flagship-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63/  รายละเอียด...คลิก

10 กรกฏาคม 2563
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1IHHfUUAcOscG6JzUTXZI8v6NPPAPxDhZ  รายละเอียด...คลิก

10 กรกฏาคม 2563
ข่าวสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ มา ที่เขาใหญ่  รายละเอียด...คลิก

8 มีนาคม 2562
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาค  รายละเอียด...คลิก

6 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

KM งานวิจัย
kmรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

km รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น   รายละเอียด...คลิก

[km ด้านการเรียนการสอน]

11 มิถุนายน 2563
KM การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

งานวิจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่งานแรกของคณาจารย์สาขาการบัญชีที่ได้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินงานวิจัยหลัก ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่หากเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่คณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการศาสตร์จากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มาเป็นผู้ร่วมวิจัยและคอยให้คำแนะนำในการทำวิจัยเชิงพื้นที่จากประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่มาก่อน อ่านต่อคลิก  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

11 พฤศจิกายน 2562
KM เรื่องเล่าการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการบริการเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การเริ่มต้นทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายหลักสูตร เน้นการบูรณาการร่วมกัน โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ เป็นพี่เลี้ยง งานวิจัยเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม และได้รับความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทีมองค์การบริหารงานส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม แกนนำชุมชนบ้านน้ำไคร้ หัวหน้าป่าไม้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ทีมวนอุทยานน้ำตกแม่เฉย อ่านเพิ่มได้ที่ลิงค์แนบ  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

13 สิงหาคม 2562
KM เรื่องเล่าการวิจัยเรื่องระบบการรับรองและการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ ของทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ระยะเวลา 3 ปี สำหรับการทำวิจัยแบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งปีที่ 1 เป็นการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ต้องการทราบถึงช่องทางการกระจายทุเรียนหลงลับแลว่ามีเส้นทางเดินตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางที่จุดได้บ้าง อ่านเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

2 กุมภาพันธ์ 2563
การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่ กรณีศึกษา ตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

จากการสังเคราะห์งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับสังคม ภายใต้ชุดโครงการการเสริมสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ บนเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ภายใต้ชุดโครงการมีงานวิจัย จำนวน 3 โครงการย่อย ได้แก่ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านด่านนาขามและภาคีเครือข่าย การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และรูปแบบการจัดการการบริการเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผลดำเนินการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่และผลลัพธ์ ดังนี้ ตามไฟล์แนบ  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

19 ธันวาคม 2561
Km วนเกษตร

Km วนเกษตร ความมั่นคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต คนอยู่ได้ป่าคงอยู่วิถีพอเพียง โดยแสดงรายละเอียดตามไฟล์แนบ  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

25 กันยายน 2562
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้สูงอายุ หมู่ 10 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ และผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 ผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดปางต้นผึ้ง ผู้นำระดับท้องที่ เครือข่ายระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และภาควิชาการ คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. กลุ่มนักเรียน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานชมรม นักเรียนวัยใส ใส่ใจปัญหาขยะ และนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เฉย ผู้บริหารโรงเรียนวัดแม่เฉย คุณครูโรงเรียนวัดแม่เฉย (คุณครูผู้ดูแลการดำเนินงานของชมรม) ผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และภาควิชาการ คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยแสดงรายละเอียดตามไฟล์แนบ   รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

18 ตุลาคม 2561
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการขยะรูปแบบเดิม ของต.บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดการขยะของครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน การจัดการขยะในแต่ละประเภทในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นการจัดการขยะตามความเข้าใจของชุมชน โดยแสดงตามรายละเอียดไฟล์แนบ  รายละเอียด...คลิก

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

17 ตุลาคม 2561

ปฏิทินหน่วย